Belangrijke informatie co-ouderschap

De term co-ouderschap is een veelgehoord begrip. Vaak wordt er gesproken over co-ouderschap als de kinderen voor de ene helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft bij de andere ouder verblijven: de 50/50-regeling. Ouders die willen scheiden hebben soms logischerwijs vragen over het co-ouderschap. In deze bijdrage beantwoord ik een aantal van deze vragen.

Wie krijgt het gezag over de kinderen na de echtscheiding?

Nadat de scheiding definitief is gemaakt, behouden beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit betekent dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent. Tijdens het echtscheidingsproces dienen u en uw partner afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

scheiden in Amersfoort

Moeten we ook afspraken maken over de vakantie?

In de omgangsregeling worden ook afspraken gemaakt over vakanties en feestdagen. Gaat het om minderjarige kinderen, dan worden deze afspraken meestal vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook hier geldt weer: het belang van uw kind staat voorop. Voor de zomervakantie is het plezierig om in ieder geval een aaneengesloten periode bij de ene ouder en een aaneengesloten periode bij de andere ouder af te spreken. Hierdoor kan iedere ouder met het kind en ook zonder het kind een eventuele vakantie plannen.

Hoelang duurt het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag stopt als het kind 18 jaar wordt of als het kind voor zijn of haar achttiende trouwt. Let wel; de onderhoudsplicht duurt tot het kind 21 jaar wordt. In de praktijk betekent dit dat ouders verplicht zijn de verzorging en de studie van hun kind te betalen. Een professionele echtscheidingsmediator stelt u graag op de hoogte van de huidige regelgeving.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Beantwoord; drie veelgestelde vragen uit de echtscheidingspraktijk

Mensen die willen scheiden lopen vaak rond met tal van belangrijke vragen waarop ze het antwoord niet zelf kunnen formuleren. Niet zo vreemd, de echtscheidingspraktijk is niet eenvoudig. Voorafgaand, tijdens en na het scheidingsproces krijgen u en uw partner te maken met verschillende ingewikkelde juridische vraagstukken. In deze bijdrage beantwoord ik daarom drie veelgestelde vragen.

scheiden in Amersfoort - veelgestelde vragen

Kan ik na de scheiding in het echtelijk huis blijven wonen?

Na het scheidingsproces kunt u in de echtelijke woning blijven, mits u en uw partner daarover een akkoord hebben bereikt. Komt u er niet uit met uw ex-partner, dan zal de rechter over uw woonsituatie beslissen. Houd er rekening mee dat, als u gezamenlijk eigenaar bent van de woning, de rechter in sommige gevallen een vergoeding koppelt aan het gebruik van de echtelijke woning en de daarbij behorende inboedel. Vergeet niet dat ook de betaling van de rente en aflossing op de hypotheek doorlopen en dus goed geregeld moeten worden.

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

Het ouderschapsplan is sinds 2009 een wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders en dient aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet het ouderschapsplan onder andere bevatten dat de ouders zich ervan bewust zijn dat hun kind recht heeft op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders en dat de ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over de kinderen. Daarnaast moet uit het ouderschapsplan blijken hoe de ouders de zorg over de kinderen na de echtscheiding willen verdelen. Hoe u en uw partner een goed ouderschapsplan opstellen, kunt u hier lezen.

Kan ik als vrouw mijn achternaam wijzigen na de scheiding?

Na de echtscheiding kan de achternaam gewijzigd worden. Zo neemt men geregeld de meisjesnaam weer aan na de scheiding. Het is ook een optie om de naam van de ex-partner te behouden. Er is geen toestemming nodig van de ex-partner bij deze keuze, en het heeft ook geen financiële consequenties. Toch kan de ex-partner als originele naamdrager een verbod op het behouden van de naam eisen als er geen kinderen betrokken zijn bij de scheiding.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Vechtscheiding in Nederland; initiatieven, feiten en cijfers

Ongeveer 10 tot 15% van alle scheidingen in Nederland is een vechtscheiding, zo blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Dat een vechtscheiding een negatieve invloed heeft op de gehuwden behoeft weinig uitleg. Maar hoe gaat het met de kinderen? Kinderen hebben recht op goed ouderschap, ook als hun ouders uit elkaar gaan. In deze bijdrage geef ik meer informatie over initiatieven bied ik een aantal interessante feiten en cijfers omtrent vechtscheidingen in Nederland.

Initiatief Divorce Challenge helpt vechtscheidingen te voorkomen

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie startte begin vorige maand de Divorce Challenge door de website www.divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.  Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website. Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

scheiden in Amersfoort - vechtscheiding voorkomen

Vechtscheiding; negatieve gevolgen voor kinderen

Jaarlijks krijgen zo’n 35.000 kinderen te maken met een echtscheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt ruim 3.000 van de scheidingen zo problematisch dat we spreken van een vechtscheiding. Onderzoek wijst uit dat betrokken kinderen vaker problemen krijgen op school, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen ervaren, en  later vaker problemen ondervinden in hun eigen relaties.

Vechtscheiding in Nederland; feiten en cijfers (2015)

  • 36.000 echtscheidingsprocedures bij de rechter.
  • 3.200 ouders in hoger beroep
  • 2.000 verwijzingen naar mediation
  • 5.200 ouders oneens over gezag, omgang of verblijfplaats kinderen: Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar ouderlijk gezag en omgang.
  • Van deze 5.200 onderzoeken worden 1.100 zaken uitgebreid met een beschermingsonderzoek voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd.
  • Dit beschermingsonderzoek leidt voor 872 kinderen tot een ondertoezichtstelling.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Een vechtscheiding voorkomen en meer weten over bemiddeling bij echtscheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

 

Ik wil scheiden, maar mijn partner niet; wat nu?

U wilt graag scheiden, maar uw partner wil dit absoluut niet. Wat nu? Kan uw man/vrouw de scheiding tegenhouden? In deze bijdrage vertel ik u graag over uw rechten bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek.

Als u van uw partner wilt scheiden, dan heeft u het recht om via een advocaat een eenzijdig echtscheidingsverzoek in te dienen. Uw man/vrouw ontvangt dan binnen twee weken een kopie van dit verzoek via een deurwaarder. Mocht uw partner niet akkoord gaan met het verzoek tot scheiding, dan dient hij/zij binnen zes weken officieel bezwaar te maken.

Vechtscheiding - Eenzijdig scheidingsverzoek - Hulp bij scheiding in Amersfoort

Hoger beroep of akte van berusting?

Nadat uw partner het bezwaar heeft ingediend volgt er een zitting, waarin zowel uw als uw partners standpunt onder de loep wordt genomen door de rechter. Indien de rechter uitspraak heeft gedaan, kan er binnen drie maanden hoger beroep worden aangetekend. Zijn u en uw partner het wel met elkaar eens, dan kan er een zogeheten akte van berusting worden getekend.

Voorkom een vechtscheiding met mediation

Een eenzijdig echtscheidingsproces, ook wel vechtscheiding genoemd, wordt door alle betrokken partijen veelal als negatief ervaren. Zeker wanneer er kinderen betrokken zijn bij een vechtscheiding, zijn de negatieve gevolgen vaak niet te overzien. Professionals die werkzaam zijn in de echtscheidingspraktijk zullen u en uw partner daarom altijd een mediationtraject aanbevelen om zo een slepende vechtscheiding te voorkomen.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over mediation in geval van echtscheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Bemiddeling bij echtscheiding; de voordelen

U wilt scheiden, maar uw partner wil dit niet. Wat nu? Een eenzijdig echtscheidingsverzoek is nooit prettig en u wilt een vechtscheiding voorkomen. Door middel van bemiddeling kan u de scheiding soepel te laten verlopen. In deze bijdrage zet ik graag een aantal voordelen van scheidingsbemiddeling op een rij.

Bemiddeling bij echtscheiding - Amersfoort

Een scheidingsbemiddelaar stelt de kinderen centraal

Zijn er kinderen betrokken bij het scheidingsproces, dan stelt de bemiddelaar hun belangen voorop. Een echtscheiding heeft immers een grote impact op kinderen. Opkropping van emoties leidt bij kinderen vaak tot ongewenste problemen. Daarom bespreekt een gerenommeerde scheidingsbemiddelaar met de ouders welke reacties van de kinderen ze kunnen verwachten en hoe ze hier goed mee om kunnen gaan.

Bemiddeling bij scheiding is snel en voordelig

Jarenlang strijd met elkaar voeren (denk aan een vechtscheiding) is emotioneel zwaar, tijdrovend en financieel zeer ongunstig. Door een scheidingsbemiddelaar in te schakelen verloopt een scheiding soepel omdat u gedurende het hele proces goed met elkaar door één deur kunt. Afspraken worden immers samen gemaakt en overzichtelijk vastgelegd. Conclusie; bemiddeling is vele malen vriendelijker en goedkoper dan procederen.

Een echtscheiding op maat

Een professionele echtscheidingsbemiddelaar biedt een luisterend oor en zet de wensen van u én uw partner op papier. Op basis van de behoeften van u en uw toekomstige ex-partner kan een bemiddelaar bijvoorbeeld ondersteunen bij het op maat maken van een ouderschapsplan.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over bemiddeling bij echtscheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Handleiding voor naamswijziging na scheiding

Na een scheiding is een naamswijziging begrijpelijk. Het wijzigen van de naam draagt immers ook bij aan de verwerking van een intense periode. Na een scheiding heeft ieder het recht om zijn/haar naam te wijzigen naar de initiële familienaam. In deze bijdrage deel ik een korte handleiding omtrent dit onderwerp.

Naamswijziging na scheiding.jpg

Wijzigen van de achternaam

Na de echtscheiding kan de achternaam gewijzigd worden. Zo neemt men geregeld de meisjesnaam weer aan na de scheiding. Het is ook een optie om de naam van de ex-partner te behouden. Er is geen toestemming nodig van de ex-partner bij deze keuze, en het heeft ook geen financiële consequenties: kortom u hoeft geen vergoeding te betalen. Toch kan de ex-partner, en de originele naamdrager, een verbod op het behouden van de naam eisen als er geen kinderen betrokken zijn bij de scheiding.

Naam van kind wijzigen

De achternaam van het kind kan door de ouder met gezag, doormiddel van een verzoek, gewijzigd worden. De ouder met gezag moet dan wel aan de verzorgings-eis voldoen. Dit houdt in dat de ouder in kwestie het kind 3 tot 5 jaar na de scheiding heeft verzorgd. Mochten beide ouders gezag hebben over het kind, dan moeten beide gezaghebbende akkoord gaan met de wijziging. Als één van de ouders niet instemt met de wijziging dan kan de ouder, die het initiatief neemt voor de naamswijziging, via de rechter vervangende toestemming vragen.

Handtekening wijzigen

Het is een misvatting dat de handtekening bij een naamswijziging ook aangepast moet worden. Dit is een keuze die zonder implicaties doorgevoerd kan worden. Officiële instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moeten wel geïnformeerd worden over de wijziging. Uiteindelijk moet de naamswijziging via de gemeente geregeld worden.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over de naamswijziging na een scheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Ouderlijk gezag; 3 veel gehoorde misvattingen

In de echtscheidingspraktijk wordt veel gesproken over ouderlijk gezag en de zorg over de kinderen. Met ouderlijk gezag wordt de wettelijk macht bedoeld die een ouder over zijn of haar kind uitoefent. En hoewel deze definiëring weinig uitleg behoeft, bestaan er een aantal hardnekkige misvattingen over ouderlijk gezag. In de bijdrage zet ik er drie voor u op een rij.

Ouderlijk gezag - Scheiden in Amersfoort

Misvatting 1: ‘Beide ouders hebben standaard gezag over het kind’

Alleen als het kind tijdens het huwelijk wordt geboren hebben beide ouders het ouderlijk gezag. In andere situaties kan de vader pas gezag over zijn kind krijgen zodra hij het kind officieel heeft erkend. Let op; nog een misverstand; erkenning maakt de vader nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Voor de moeder werkt dit in de praktijk echter vaak anders. Zij krijgt ouderlijk gezag wanneer het kind geboren wordt, maar ook hier bestaan weer uitzonderingen op, welke ik in de volgende alinea zal beschrijven.

Misvatting 2: ‘De moeder van het kind heeft automatisch gezag’

Niet alle moeders hebben automatisch gezag als hun kind wordt geboren. Minderjarige moeders hebben geen gezag, omdat ze zelf nog onder gezag van hun eigen ouders staan. Een minderjarige moeder heeft volgens de Nederlandse wet officieel geen ouderlijke macht over haar kind. De reden hiervan is dat een minderjarige tenslotte zelf nog een wettelijke vertegenwoordiger heeft en ‘handelingsonbekwaam’ is.

Misvatting 3: ‘Geen gezag? Geen alimentatie’

Een biologische ongehuwde vader is alimentatieplichtig, zelfs als hij geen rechten richting het kind toe heeft. De onderhoudsplicht die een biologische ongehuwde vader heeft berust namelijk niet op rechten, maar op de omstandigheid dat hij het kind heeft verwekt.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over ouderlijk gezag? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl