Ik wil scheiden, maar mijn partner niet; wat nu?

U wilt graag scheiden, maar uw partner wil dit absoluut niet. Wat nu? Kan uw man/vrouw de scheiding tegenhouden? In deze bijdrage vertel ik u graag over uw rechten bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek.

Als u van uw partner wilt scheiden, dan heeft u het recht om via een advocaat een eenzijdig echtscheidingsverzoek in te dienen. Uw man/vrouw ontvangt dan binnen twee weken een kopie van dit verzoek via een deurwaarder. Mocht uw partner niet akkoord gaan met het verzoek tot scheiding, dan dient hij/zij binnen zes weken officieel bezwaar te maken.

Vechtscheiding - Eenzijdig scheidingsverzoek - Hulp bij scheiding in Amersfoort

Hoger beroep of akte van berusting?

Nadat uw partner het bezwaar heeft ingediend volgt er een zitting, waarin zowel uw als uw partners standpunt onder de loep wordt genomen door de rechter. Indien de rechter uitspraak heeft gedaan, kan er binnen drie maanden hoger beroep worden aangetekend. Zijn u en uw partner het wel met elkaar eens, dan kan er een zogeheten akte van berusting worden getekend.

Voorkom een vechtscheiding met mediation

Een eenzijdig echtscheidingsproces, ook wel vechtscheiding genoemd, wordt door alle betrokken partijen veelal als negatief ervaren. Zeker wanneer er kinderen betrokken zijn bij een vechtscheiding, zijn de negatieve gevolgen vaak niet te overzien. Professionals die werkzaam zijn in de echtscheidingspraktijk zullen u en uw partner daarom altijd een mediationtraject aanbevelen om zo een slepende vechtscheiding te voorkomen.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over mediation in geval van echtscheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Bemiddeling bij echtscheiding; de voordelen

U wilt scheiden, maar uw partner wil dit niet. Wat nu? Een eenzijdig echtscheidingsverzoek is nooit prettig en u wilt een vechtscheiding voorkomen. Door middel van bemiddeling kan u de scheiding soepel te laten verlopen. In deze bijdrage zet ik graag een aantal voordelen van scheidingsbemiddeling op een rij.

Bemiddeling bij echtscheiding - Amersfoort

Een scheidingsbemiddelaar stelt de kinderen centraal

Zijn er kinderen betrokken bij het scheidingsproces, dan stelt de bemiddelaar hun belangen voorop. Een echtscheiding heeft immers een grote impact op kinderen. Opkropping van emoties leidt bij kinderen vaak tot ongewenste problemen. Daarom bespreekt een gerenommeerde scheidingsbemiddelaar met de ouders welke reacties van de kinderen ze kunnen verwachten en hoe ze hier goed mee om kunnen gaan.

Bemiddeling bij scheiding is snel en voordelig

Jarenlang strijd met elkaar voeren (denk aan een vechtscheiding) is emotioneel zwaar, tijdrovend en financieel zeer ongunstig. Door een scheidingsbemiddelaar in te schakelen verloopt een scheiding soepel omdat u gedurende het hele proces goed met elkaar door één deur kunt. Afspraken worden immers samen gemaakt en overzichtelijk vastgelegd. Conclusie; bemiddeling is vele malen vriendelijker en goedkoper dan procederen.

Een echtscheiding op maat

Een professionele echtscheidingsbemiddelaar biedt een luisterend oor en zet de wensen van u én uw partner op papier. Op basis van de behoeften van u en uw toekomstige ex-partner kan een bemiddelaar bijvoorbeeld ondersteunen bij het op maat maken van een ouderschapsplan.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over bemiddeling bij echtscheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Handleiding voor naamswijziging na scheiding

Na een scheiding is een naamswijziging begrijpelijk. Het wijzigen van de naam draagt immers ook bij aan de verwerking van een intense periode. Na een scheiding heeft ieder het recht om zijn/haar naam te wijzigen naar de initiële familienaam. In deze bijdrage deel ik een korte handleiding omtrent dit onderwerp.

Naamswijziging na scheiding.jpg

Wijzigen van de achternaam

Na de echtscheiding kan de achternaam gewijzigd worden. Zo neemt men geregeld de meisjesnaam weer aan na de scheiding. Het is ook een optie om de naam van de ex-partner te behouden. Er is geen toestemming nodig van de ex-partner bij deze keuze, en het heeft ook geen financiële consequenties: kortom u hoeft geen vergoeding te betalen. Toch kan de ex-partner, en de originele naamdrager, een verbod op het behouden van de naam eisen als er geen kinderen betrokken zijn bij de scheiding.

Naam van kind wijzigen

De achternaam van het kind kan door de ouder met gezag, doormiddel van een verzoek, gewijzigd worden. De ouder met gezag moet dan wel aan de verzorgings-eis voldoen. Dit houdt in dat de ouder in kwestie het kind 3 tot 5 jaar na de scheiding heeft verzorgd. Mochten beide ouders gezag hebben over het kind, dan moeten beide gezaghebbende akkoord gaan met de wijziging. Als één van de ouders niet instemt met de wijziging dan kan de ouder, die het initiatief neemt voor de naamswijziging, via de rechter vervangende toestemming vragen.

Handtekening wijzigen

Het is een misvatting dat de handtekening bij een naamswijziging ook aangepast moet worden. Dit is een keuze die zonder implicaties doorgevoerd kan worden. Officiële instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moeten wel geïnformeerd worden over de wijziging. Uiteindelijk moet de naamswijziging via de gemeente geregeld worden.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over de naamswijziging na een scheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Ouderlijk gezag; 3 veel gehoorde misvattingen

In de echtscheidingspraktijk wordt veel gesproken over ouderlijk gezag en de zorg over de kinderen. Met ouderlijk gezag wordt de wettelijk macht bedoeld die een ouder over zijn of haar kind uitoefent. En hoewel deze definiëring weinig uitleg behoeft, bestaan er een aantal hardnekkige misvattingen over ouderlijk gezag. In de bijdrage zet ik er drie voor u op een rij.

Ouderlijk gezag - Scheiden in Amersfoort

Misvatting 1: ‘Beide ouders hebben standaard gezag over het kind’

Alleen als het kind tijdens het huwelijk wordt geboren hebben beide ouders het ouderlijk gezag. In andere situaties kan de vader pas gezag over zijn kind krijgen zodra hij het kind officieel heeft erkend. Let op; nog een misverstand; erkenning maakt de vader nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Voor de moeder werkt dit in de praktijk echter vaak anders. Zij krijgt ouderlijk gezag wanneer het kind geboren wordt, maar ook hier bestaan weer uitzonderingen op, welke ik in de volgende alinea zal beschrijven.

Misvatting 2: ‘De moeder van het kind heeft automatisch gezag’

Niet alle moeders hebben automatisch gezag als hun kind wordt geboren. Minderjarige moeders hebben geen gezag, omdat ze zelf nog onder gezag van hun eigen ouders staan. Een minderjarige moeder heeft volgens de Nederlandse wet officieel geen ouderlijke macht over haar kind. De reden hiervan is dat een minderjarige tenslotte zelf nog een wettelijke vertegenwoordiger heeft en ‘handelingsonbekwaam’ is.

Misvatting 3: ‘Geen gezag? Geen alimentatie’

Een biologische ongehuwde vader is alimentatieplichtig, zelfs als hij geen rechten richting het kind toe heeft. De onderhoudsplicht die een biologische ongehuwde vader heeft berust namelijk niet op rechten, maar op de omstandigheid dat hij het kind heeft verwekt.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Meer weten over ouderlijk gezag? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Scheiden en kinderen: de omgangsregeling

U en uw partner willen scheiden; hoe regelt u de zorg voor de kinderen? In het ouderschapsplan dat u dient op te stellen, wordt ook een omgangsregeling opgenomen. Een omgangsregeling geeft onder andere aan wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven en hoe de kinderen van de ene naar de andere ouder gaan. In deze blog beantwoord ik een aantal veel gestelde vragen die betrekking hebben op de omgangsregeling.

Scheiden in Amersfoort - Omgangsregeling

Bestaat er een ‘normale’ omgangsregeling voor de kinderen?

Er zijn veel verschillende omgangsregelingen mogelijk. Een ‘normale’ of ‘standaard’ omgangsregeling bestaat simpelweg niet. Iedere gezinssituatie is immers anders. Wat wel geldt voor iedere regeling; het belang van het kind staat altijd voorop. Het is daarom aan te raden om het kind, uiteraard op een wijze die past bij de leeftijd, te betrekken bij het maken van afspraken.

Mag mijn ex-partner de kinderen meenemen als hij of zij gaat verhuizen?

Het belang van het kind mag nooit worden geschaad. Dus uw ex-partner mag de kinderen nooit zomaar meenemen wanneer hij of zij gaat verhuizen. Door een verhuizing kan het voor het kind namelijk moeilijker worden om in contact te komen met de andere ouder. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan een verhuizing nieuwe afspraken met elkaar te maken.

Moeten we ook afspraken maken over de vakantie?

In de omgangsregeling worden ook afspraken gemaakt over vakanties en feestdagen. Gaat het om minderjarige kinderen, dan worden deze afspraken meestal vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook hier geldt weer: het belang van uw kind staat voorop. Voor de zomervakantie is het plezierig om in ieder geval een aaneengesloten periode bij de ene ouder en een aaneengesloten periode bij de andere ouder af te spreken. Hierdoor kan iedere ouder met het kind en ook zonder het kind een eventuele vakantie plannen.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een goede omgangsregeling? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Mijn partner en ik willen scheiden. Is een advocaat verplicht?

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Vandaag geef ik in mijn bijdrage antwoord op een veelgehoorde vraag in de scheidingspraktijk: ‘Mijn partner en ik hebben in goed overleg besloten te scheiden. Moeten we verplicht een advocaat inschakelen?’

Een advocaat inschakelen bij scheiding

In goed overleg uit elkaar of niet: Een echtscheidingsprocedure in Nederland wordt altijd behandeld door de rechtbank. Het inschakelen van een advocaat bij een scheiding is dus wettelijk verplicht. Het is namelijk de taak van de advocaat om het verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen. U kunt ervoor kiezen om samen met uw partner één advocaat te benaderen. Beide een eigen advocaat inschakelen kan natuurlijk ook.

Scheiden in Amersfoort

Maar mediation is toch ook een optie?

Mediation bij echtscheiding is een absolute aanrader voor partners die het echtscheidingsproces soepel willen laten verlopen. Een mediationtraject wordt vaak in gang gezet voordat mensen een advocaat inschakelen. Het voordeel van mediation is dat u en uw partner, onder begeleiding van een ervaren professional, samen concrete afspraken kunnen maken over de scheiding en de periode daarna.

Een scheidingsmediator/bemiddelaar kan u helpen bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan en het maken van afspraken omtrent de verdeling van de boedel. Ook kan een mediator u adviseren op het gebied van kinder- en partneralimentatie. Een scheiding is een moeilijke, emotionele periode, waarbij heel uw leven op zijn kop wordt gezet. Een scheidingsbemiddelaar maakt deze crisis overzichtelijk en draaglijk voor u en uw (ex)partner.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Bent u op zoek naar een geschikte scheidingsbemiddelaar? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Moet er alimentatie betaald worden voor werkende kinderen boven de 18 jaar?

Veel vragen in de echtscheidingspraktijk hebben betrekking op partneralimentatie en kinderalimentatie. De vraag of er kinderalimentatie betaald dient te worden voor werkende kinderen ouder dan 18 jaar is een veelgehoorde. In deze bijdrage schets ik een aantal scenario’s en geef ik antwoord op deze vraag.

Alimentatie voor ‘jong-meerderjarigen’

Kinderen in de leeftijd 18 tot en met 21 jaar vallen onder de categorie ‘jong-meerderjarigen’. Kinderalimentatie voor deze groep is hoofdzakelijk bedoeld om in de kosten van levensonderhoud en een eventuele studie te voorzien. Is uw kind 18 jaar of ouder, dan dient u de alimentatie rechtstreeks aan hem of haar uit te betalen, tenzij u anders bent overeengekomen. In de praktijk spreekt men van een ‘voortgezette onderhoudsplicht’ bij de ouder.

Scheiden in Amersfoort

Voortgezette onderhoudsplicht

Volgens de Nederlandse wet bent u altijd verplicht om uw werkende, jong-meerderjarige zoon of dochter alimentatie te betalen, ongeacht de hoogte van het inkomen van uw kind. Het salaris van uw kind heeft echter wel invloed op de hoogte van de kinderalimentatie die betaald dient te worden. De behoefte van uw zoon of dochter kan hierdoor namelijk lager zijn.

In de praktijk kijkt de rechter, bij een eventueel conflict tussen ouder en kind, als eerste naar de behoefte van het kind. Daarna wordt gekeken naar de draagkracht van de ouder. Op basis van deze berekeningen wordt bepaald hoeveel u kunt bijdragen aan de kosten voor levensonderhoud en studie.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Heeft u vragen over kinderalimentatie? Of wellicht over alimentatie of scheiden in algemene zin? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl